DEJTE NÁM ŠANCI

VYVÉST NÁŠ KRAJ ZE STAVU NEUSTÁLÉHO OPOMÍJENÍ VLÁDOU.

Kdo jsme a co chceme PROsazovat?

 

Jsme politický subjekt, který se účastní letošních krajských voleb v Ústeckém kraji. ProKraj v novém a pro všechny není jen prázdná fráze, ale skutečnost, kterou jsme začali naplňovat již při sestavování kandidátní listiny. Na naší kandidátní listině najdete jak politicky zkušené tváře, tak politické nováčky. Ti zkušení mají za sebou i působení v jiných politických stranách a hnutích, což může být někým kritizováno, ale my bychom rádi toto prezentovali jako přednost či výhodu. Všechny, kteří jsou na kandidátce ProKraje, spojuje zájem a chuť pracovat ve prospěch našeho kraje a jeho občanů. Naše uskupení a jeho kandidáti nejsou vázáni žádným centrálním řízením a proto mohou zájem kraje a jeho občanů prosazovat bez ohledu na zmíněnou svázanost.

 

Náš kraj opravdu dlouho zajišťoval naší republice průmyslové zázemí, a to i před rokem 1989 a je na místě, aby ze strany centrální vlády došlo ke kompenzaci za vše, čím byl náš kraj poškozen.

Jsme přesvědčeni, že má náš kraj na zmíněné kompenzace nárok a také jsme přesvědčeni, že se Vláda České republiky chová k našemu kraji trochu macešsky a dosti často měří dvojím metrem, bohužel většinou v neprospěch našeho kraje.

 

Zde vidíme výhodu zkušenosti některých kandidátů. Nechceme si hrát na politickou uniformovanost, máme opravdu zájem spolupracovat s každým, komu na našem kraji záleží více než na stranické příslušnosti.

 

Naši kandidáti jsou lidé, kteří své zkušenosti a znalosti prokázali ve svých oborech a o to samé se chtějí pokusit i v práci pro Ústecký kraj a jeho obyvatele.

 

Proto bychom chtěli vyvinout iniciativu, která by spočívala ve větší spolupráci všech poslanců a senátorů za Ústecký kraj všude tam, kde by z toho měl náš kraj a jeho občané užitek.

VOLEBNÍ PROGRAM PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016

PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE ZE STRANY STÁTU

požadujme větší podporu státu

 

 • Roky byl tento kraj drancován za přihlížení centrální vlády, požadujme proto patřičnou satisfakci a to např. navýšením odvodů za vytěženou surovinu z dobývacích prostor a takto získané zdroje prostředků směřovat k navýšení finančních prostředků k revitalizaci a resocializaci území zasažených těžbou a zlepšení kvality života občanů
 • Budeme prosazovat a podporovat efektivní komunikaci s podnikatelskými subjekty, veřejnou správou, obecní samosprávou a neziskovým sektorem na principu partnerství na straně jedné a vládou s ústředními orgány státní správy na straně druhé

 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

nebuďme již odpadištěm republiky, ale hrdými PATRIOTY

 

 • Chceme od státu zvýšené kompenzace na zahlazení škod po těžebních činnostech
 • Chceme maximální a efektivní čerpání evropských a národních fondů
 • Chceme pomoci podpořit marketing významných regionálních firem
 • Využijeme potenciálu Ústeckého kraje pro cestovní ruch, zvýšení image velice rozmanité, atraktivní krajiny (chmelařská oblast, vinařství, ale i doly)
 • Budeme pokračovat v nastaveném trendu spolupráce s Německou stranou a rozšíříme přeshraniční spolupráci v oblasti turistiky, ekonomiky, pracovních příležitostí a sociálního prostředí
 • Podpoříme stávající regionální firmy a jejich produkty, ale i podnikatele v jejich pracovních a podnikatelských začátcích
 • Chceme aktivně pomáhat podnikatelům k lepšímu přístupu k dotačním titulům. Zajistíme lepší komunikační kanály a přivedeme místním firmám více informací o možnosti čerpání z dotačních fondů

 

BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL

musíme se v celém kraji cítit bezpečně

 

 • Budeme pomáhat aktivně v oblastech, kde dochází k problémům s nepřizpůsobivými. Tyto oblasti je třeba vytipovat, monitorovat a nastavit v nich efektivní pravidla soužití. Konceptem kvalitní prevence lze tyto sociálně vyloučené lokality v maximální možné míře eliminovat. Pomůžeme obcím efektivně řešit problémy v těchto lokalitách. Na realizaci aktivit prevence kriminality budeme požadovat vyšší dotace ze státního rozpočtu
 • V problému migrace budeme podporovat pouze taková řešení, která nezatíží náš kraj dalšími sociálními a společenskými problémy a neohrozí bezpečnost občanů
 • Chceme podporovat zvyšování akceschopnosti dobrovolných hasičských sborů vytvářením vhodných dotačních titulů pro jejich modernizaci
 • Budeme podporovat modernizaci a lepší spolupráci složek IZS

 

ZDRAVOTNICTVÍ

to není jen KZ a.s., ale všechna zařízení a všichni zdravotníci

 

 • Naším cílem je udržet dostupnou síť zdravotnických zařízení na území kraje, která bude postavena na rovnoprávnosti všech forem vlastnictví a která umožní kvalitní péči při efektivním využití zdrojů
 • Chceme mít kvalitní péči v rozumné dojezdové vzdálenosti, budeme usilovat o zajištění primární péče, tedy praktické lékaře, do většiny obcí a menších měst, budeme podporovat zachování potřebné sítě zdravotnické pohotovostní služby
 • Chceme prosazovat zřízení záchytných protialkoholních stanic
 • Snížíme závislost Krajské zdravotní, a.s. na krajském rozpočtu
 • Přivedeme více odborníků do představenstva Krajské zdravotní, a.s. a zajistíme solidní vedení nemocnic
 • Vytvoříme podmínky pro setrvání našich lékařů v nemocnicích, i za cenu souběhů
 • Zasadíme se o změnu platového systému v Krajské zdravotní, a.s.

 

PÉČE O SENIORY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

poskytněme všem kvalitu života

 

 • Chceme a budeme investovat do rozvoje a modernizace zařízení poskytující služby seniorům, nejen podpora bydlení pro seniory se zajištěním kvalitnější péče, potřebných služeb a důkladnější kontrolu prostředí, ve kterém žijí, ale také aktivity zaměřené na prodloužení soběstačnosti a nezávislosti seniorů.
 • Chceme přivést do měst více organizací podporující aktivity seniorů, zapojit je do dotačních programů a dát šanci vytvořit více klubů pro seniory. Ve spolupráci s UJEP budeme rozvíjet programy a zapojovat seniory do projektů – Univerzita třetího věku, Aktivní stáří)
 • Budeme usilovat a prosazovat, aby základní síť sociálních služeb byla přizpůsobena skladbě obyvatel v jednotlivých lokalitách Ústeckého kraje, zejména v sociálně vyloučených lokalitách je naším cílem, aby byly sociální služby realizovány v úzké spolupráci především s místní policií, školou, obcí a občany
 • Budeme usilovat o nastolení pružného a efektivního způsobu financování sociálního bydlení, reflektující oprávněné potřeby, zájmy a možnosti cílových skupin obyvatel

 

SPORT, KULTURA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

ať si každý občan může vybrat

 

 • Budeme prosazovat sport, kulturu a volnočasové aktivity jako důležitou podmínku harmonického rozvoje společnosti a nenahraditelnou součást prevence sociálně patologických jevů
 • Předložíme doplňkový program na podporu výstavby a obnovy různých typů sportovišť
 • Prosadíme systém finanční podpory na rozvoj činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže, výchovu talentované mládeže včetně modernizace a rozvoje k tomu nezbytné infrastruktury
 • Podpoříme a budeme propagovat vrcholové sportovce žijící v našem kraji
 • Budeme podporovat rozšíření divadelních scén v jednotlivých městech a pomůžeme jim v propagaci v rámci České republiky

 

ŠKOLSTVÍ

vzdělaní lidé zajistí rozvoj našeho kraje

 

 • Budeme usilovat o zajištění spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, významnými společnostmi a potencionálními zaměstnavateli zejména v technických oborech a to včetně využití přeshraniční spolupráce
 • Podpoříme studenty středních a vysokých škol formou stipendijních a motivačních programů k jejich udržení v našem kraji
 • Zamezíme snahám o slučování středních škol
 • Zaměříme se na relevantní studijní programy UJEP odpovídající dlouhodobým potřebám našeho regionu
 • Podpoříme vznik zařízení k doplnění chybějící kapacity pro děti předškolního věku, podporou firemních školek a dětských skupin

 

PODPORA VENKOVA A ZEMĚDĚLSTVÍ

posílení spolupráce oživí venkov

 

 • Podporu venkova zacílíme na místní potřeby venkovských oblastí, zejména v zajištění veřejných služeb včetně škol, zdravotní péče, zachování pošt, udržení dopravních spojů
 • Prostřednictvím dotační politiky podpoříme budování sítě veřejných sítí vodovodů, kanalizace, ČOV, investice do komunikací a chodníků, mateřských a základních škol, budování sběrných dvorů či sběrných míst, rekonstrukci sportovišť, ale i vytváření územních plánů, jako základního dokumentu rozvoje obcí
 • Budeme usilovat o zachování kulturních tradic, podpoříme místní spolky a zájmová sdružení, sbory dobrovolných hasičů
 • Zaměříme se na podporu aktivit Místních akčních skupin, které představují propojení veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru a které prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje rozdělují finanční zdroje na jednotlivé projekty
 • V rámci podpory zemědělství se zaměříme na podporu začínajících zemědělců, na diverzifikaci jejich činnosti s cílem vytvářet nová pracovní místa a budeme podporovat regionální produkty

 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

propojení měst a obcí zvýší atraktivitu kraje

 

 • Budeme podporovat rekonstrukce komunikací nižších tříd pro zajištění dopravní obslužnosti menších měst a obcí a prosadíme rychlé dokončení plánovaných dopravních staveb (obchvaty, mosty…) s cílem snížení nadměrné dopravní zátěže měst a obcí
 • Doba obnovitelných zdrojů energie je zatím na počátku, ale snažme se, aby cesty k její dostupnosti byly co nejkratší. Podpoříme modernizaci vodní cesty, železnice a plánované vysokorychlostní dráhy
 • Budeme investovat finanční prostředky do zajištění veřejné dopravní obslužnosti v autobusové, regionální drážní i vodní dopravě tak, aby byla zajištěna obsluha území vyhovující potřebám občanů
 • Podpoříme projekty související s rozvojem a splavností dolního toku Labe jako významné vodní cesty využitelné i pro cestovní ruch
 • Zasadíme se o modernizaci a výstavbu cyklostezek a cyklotras

 

 

KANDIDÁTI PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016

Ing. Věra Nechybová

primátorka Ústí nad Labem

Ing. Vladislav Raška

ekonom

MUDr. Vlastimil Woznica

lékař

Květuše Hellmichová

ředitelka společnosti

Ing. František Padělek

místostarosta

Ing. Vojtěch Čihař

sportovní manažer

Jaroslav Bouda

ředitel společnosti

Ing. Petr Tůma

manažer

MUDr. Jiří Madar

lékař, ortoped

Ing. Jitka Nová

starostka Měrunic

Mgr. Roman Stružinský

ředitel školy

Ing. Jiří Jaroš

technik

MUDr. Karola Haasová

lékařka, alergoložka

Jan Greisiger

student právnické fakulty

mistr světa v kickboxu

Lukáš Konečný

sportovní manažer

Lucie Sedláčková

profesionální boxer

Jiří Patera

dopravní expert

Ing. Eva Hajná

místostarostka Třebenic

Bc. Lukáš Strouhal

ředitel provozu

Ing. Zuzana Šebestová

stavební technik

Ondřej Michálek

zástupce ředitel ZŠ

Jan Čaloun

jednatel HC Slovan

Mgr. Marek Holly

pedagog

Mgr. Martina Šenfeldrová

učitelka ZŠ

Bc. Jan Havlíček

manažer HC Děčín

Jitka Hofmannová

trenérka fitness

Ing. Jana Kišová Bláhová

ekonom

Ing. Barbora Bažantová

starostka obce Světec

identifikační údaje a KONTAKT

Název: ProKraj

Adresa sídla: 418 01 Bílina, 5. května 47/44

Den registrace: 16. 7. 2010

Číslo registrace: MV-67617-5/VS-2010

Identifikační číslo: 71340084

 

E-mail: info@prokraj.net

Facebook: /ProKrajVnovem

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl odeslán. Děkujeme.